Na de diagnose

De diagnose maakt u doorgaans niet onmiddellijk arbeidsongeschikt. Vaak worden patiënten pas arbeidsongeschikt bij de aanvang van de behandeling. Dat kan variëren naargelang de context en de aard van de ziekte. Als u nog in staat bent om te werken, dan moet u de arbeidsovereenkomst ook respecteren.
Wanneer u door ziekte niet kunt gaan werken, bent u arbeidsongeschikt. U moet dan zelf een aantal zaken in orde brengen.

U bent werknemer

U brengt uw werkgever en de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds in de loop van de eerste werkdag zelf op de hoogte van uw afwezigheid. Doet u dat niet, dan bent u onwettig afwezig. Mogelijk maakt u dan geen aanspraak op het recht van gewaarborgd loon voor de dagen die voorafgaan aan de verwittiging van afwezigheid.

Uiterlijk binnen de twee dagen bezorgt u een medisch attest aan uw werkgever. Op dit attest mag de diagnose niet vermeld staan. Deze informatie valt immers onder het beroepsgeheim van de behandelend arts. Daarnaast bezorgt u een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (beter bekend als het document “Vertrouwelijk”) aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Bedienden doen dit binnen 28 kalenderdagen, arbeiders binnen 14 kalenderdagen. Indien de arbeidsongeschiktheid wordt verlengd, gelden dezelfde regels als hierboven vermeld staan.

Wettelijk gezien bent u niet verplicht om uw werkgever of collega’s in te lichten dat u kanker hebt. Of u deze diagnose al dan niet meedeelt, kan voor u zowel voor- als nadelen hebben. Het is daarom belangrijk dat u dit voor uw persoonlijke situatie goed afweegt. U kunt advies vragen aan de arbeidsgeneesheer. Weet dat de arbeidsgeneesheer gebonden is aan zijn beroepsgeheim en geen informatie kan/mag doorgeven aan uw werkgever.
Een gesprek met uw werkgever kan dan weer duidelijkheid scheppen over de vooruitzichten en mogelijkheden om opnieuw aan het werk te gaan. U vertelt wat u kunt en wilt, maar ook wat u van uw werkgever verwacht de komende tijd.

In het begin van uw afwezigheid hebt u recht op een gewaarborgd inkomen. Deze vergoeding wordt door de werkgever betaald, gedurende 1 maand.
Na een langere tijd van afwezigheid betaalt de mutualiteit een ziekte-uitkering die wordt berekend volgens uw persoonlijke situatie (duur van arbeidsongeschiktheid, gezinstoestand en loon). Het volstaat om hiervoor aangifte te doen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Na twaalf maanden gaat de arbeidsongeschiktheid over op invaliditeit, wat een invloed heeft op uw ziekte-uitkering.

U bent zelfstandig

U brengt uw ziekenfonds op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid en bezorgt hen binnen de 28 dagen een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
Als zelfstandige ontvangt u de eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid – carensmaand genoemd – geen uitkering. Daarna hebt u recht op een ziekte-uitkering.

U bent werkzoekend

Bent u werkloos, dan brengt u de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds op de hoogte. Bent u aangesloten bij een vakbond, dan brengt u ook hen op de hoogte.
Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgt u binnen de 48 uur aan uw ziekenfonds.

U ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag van uw ziekte.