Stappenplan

Het is belangrijk dat u uw terugkeer grondig voorbereidt. U kunt hierbij een stappenplan volgen.

 1. Bespreek met uw behandelend arts de volgende zaken:
  1. welke bewegingen kunt/mag u uitvoeren? (En wat moet u vermijden?);
  2. uithouding en vermoeidheid;
  3. duur van uw inspanningen per dag en per week;
  4. aandachtspunten bij vermoeidheid, concentratie enz.
 2. Denk na over hoe u deze adviezen zou kunnen toepassen op het werk en probeer zelf een voorstel te maken over uw werkhervatting voor uw werkgever en adviserend geneesheer van de mutualiteit. Bedenk dat u nog vakantiedagen hebt, zodat u het werk kunt spreiden.
  Maak een “voorzichtig” werkhervattingsplan op, zodat u kunt nakomen wat er is afgesproken, ook als u een minder goede dag hebt. Bespreek dit eventueel met uw behandelend arts of huisarts. Overmoedig starten veroorzaakt vaak voor alle betrokkenen bijkomende frustraties.
 3. Vraag een gesprek aan bij uw arbeidsgeneesheer in het kader van uw werkhervatting. Formeel noemen we dit “een bezoek aan de arbeidsgeneesheer alvorens het werk te hervatten”. Een spontane raadpleging met de arbeidsgeneesheer is eveneens mogelijk voor werknemers die al aan het werk zijn.
  Naar dit gesprek brengt u de volgende informatie mee:
  1. brief van de behandelend arts met zowel uw medische gegevens als het advies over uw werkhervatting. Eventuele knelpunten kunnen worden uitgeklaard door onderling overleg tussen arbeidsgeneesheer en behandelend geneesheer en/of adviserend geneesheer van de mutualiteit;
  2. uw eigen voorstel voor uw werkhervatting.
 4. U bespreekt het werkhervattingsplan met de adviserend geneesheer van de mutualiteit.
  Naar dit gesprek brengt u de volgende informatie mee:
  1. brief van de behandelend arts;
  2. uw werkhervattingsplan.

   In bepaalde gevallen kan de adviserend geneesheer u toestemming geven om het werk gedeeltelijk, stap voor stap, te hernemen. Dit noemen we progressieve werkhervatting. Zo kunt u halftijds herstarten (bijvoorbeeld twee dagen per week), gedeeltelijk aangevuld met uw ziekte-uitkering. Deze gedeeltelijke ziekte-uitkering wordt berekend op basis van het inkomen uit de toegelaten arbeid. Zo blijft u in contact met uw werkgever, het bedrijf en uw collega’s. U blijft erkend als arbeidsongeschikt, waardoor u kunt terugkeren naar een volledige uitkering indien de progressieve werkhervatting niet lukt. (De werkgever moet ook geen gewaarborgd loon betalen.)

   Uw werkgever moet akkoord gaan met deze maatregel en in samenspraak met de arbeidsgeneesheer een voorstel voor het type en de hoeveelheid werk opstellen. Het aanvraagformulier bezorgt u vooraf aan het ziekenfonds, anders kunt u uw uitkering verliezen. U moet echter niet wachten op de toelating van de adviserend geneesheer om het werk te hernemen.
 5. Bespreek de mogelijkheid voor werkhervatting met uw werkgever en ga na hoe u dit kunt plannen. Leg uw voorstel uit en luister zorgvuldig naar de inbreng van uw werkgever. Probeer hierbij rekening te houden met de knelpunten die een werkhervatting voor de werkgever met zich meebrengen.
  Maak in overleg een werkhervattingsplan op, rekening houdend met het advies van de arbeidsgeneesheer. Voorzie eventueel ondersteunende maatregelen. Dit hervattingsplan moet zo concreet mogelijk zijn, met vermelding van taken, aantal uren dat u per dag werkt, op welke dagen u werkt enz.
  Een andere maatregel van de overheid om de werkhervatting te ondersteunen is de BTOM (Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen) voor personen met een arbeidshandicap. Een voorbeeld hiervan is de tegemoetkoming in de aanpassing van de arbeidsomgeving. De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) bepaalt of iemand recht heeft op een BTOM.
  Misschien hebt u ook recht op loopbaanbegeleiding via de loopbaancheques van GTB-Inzicht (Gespecialiseerde TrajectBegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap). Deze organisatie biedt loopbaanbegeleiding voor alle werkenden of personen die nog onder contract zijn bij een werkgever, maar o.a. vanwege ziekte niet kunnen gaan werken. Samen met een loopbaanbegeleider kunt u uitklaren of uw job nog bij u past en welke andere mogelijkheden er bestaan.

Sommige bedrijven doen aan disability management, een systematische en doelgerichte aanpak op de werkplek om de re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen te vergemakkelijken. Dat gebeurt door een gecoördineerde inspanning die rekening houdt met individuele noden, werkplekomstandigheden en het wetgevend kader. Ga na of dit in uw bedrijf mogelijk is.

Bij het volgen van het stappenplan, houdt u best ook rekening met volgende zaken:

 • Vakantie
  Als u het werk hervat, hou er dan bij het plannen rekening mee dat u eventueel nog vakantie moet opnemen. Het kan nuttig zijn om uw vakantiedagen niet allemaal in één keer op te nemen, maar ze mee te verwerken in uw werkhervattingsplan. Zo kunt u uw inspanningen goed doseren.
 • Administratieve schikkingen
  Voor uw werkgever is uw situatie vaak even onduidelijk als voor uzelf. Uw werkgever weet misschien ook niet altijd precies welke documenten hij moet opstellen, wanneer en naar wie hij ze moet opsturen. Probeer samen met de personeelsdienst of het sociaal secretariaat heldere afspraken te maken. Breng hen op de hoogte van wat u zelf te weten komt en neem regelmatig contact op als er “papierwerk” nodig is.
 • Zorg voor veiligheid
  Misschien moet u voor het uitvoeren van uw werk om veiligheidsredenen Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) of specifieke bedrijfskleding dragen. Ga na of u die kleding kunt (ver)dragen en of er hinder kan ontstaan, bijvoorbeeld doordat de kleding knelt. Bespreek dit zowel met je verantwoordelijke of bedrijfsverpleegkundige als met de arbeidsgeneesheer. Zo kunnen zij de nodige passende maatregelen treffen.

Indien u nog vragen hebt bij dit stappenplan, dan kunt u altijd terecht bij het Oncologisch Begeleidingsteam (OBT) van GZA Ziekenhuizen. Zij zullen u verder trachten te helpen met al uw vragen.

Wenst u meer informatie over het OBT? Vraag ernaar bij een van uw zorgverstrekkers of raadpleeg onze website.